საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
ჩვენს შესახებ

საქართველოს საბანკო ასოციაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომელიც აერთიანებს საქართელოში მოქმედ საბანკო და საფინანსო-საკრედიტო საქმიანობით დაკავებულ იურიდიულ პირებს, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია საქართველოს საბანკო სფეროსთან და გამოხატავს საქართველოს საბანკო საზოგადოების ინტერესებს.
საქართველოს საბანკო ასოციაცია დაფუძნებულია 2018 წლის 20 აგვისტოს და დღეისათვის აერთიანებს 14 საბანკო დაწესებულებას. ასოციაცია თანამშრომლობს, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებთან, ასოციაციებთან და კავშირებთან.  


საქართველოს საბანკო ასოციაციის მიზნები და ამოცანები :

საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა სახელმწიფო ორგანოებთან, საჯარო დაწესებულებებთან, საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან და სხვა ნებისმიერ პირთან.
საბანკო სამიანობის გრძელვადიანი განვითარებისა და ქართული საბანკო სისტემის საერთაშორისო საბანკო ურთიერთობებში ინტეგრირების ხელშეკრწყობა; საბანკო გამოცდილების შესწავლა, ბანკებისთვის დახმარების გაწევა და ხელის შეწყობა, მათი რესურსების გაერთიანების კოორდინაცია მნიშვნელოვანი პროგრამების განხორციელების მიზნით.
საქართველოს კომერციული ბანკების თანამშრომლობის განვითარება არარეზიდენტ საბანკო საფინანსო ცენტრებთან.
საზოგადოების ინფორმირება საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების საქიანობის შესახებ და დადებითი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებასაბანკო სისტემასთან დაკავშირებით.
თანამშრომლობის განვითარება სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და სხვა ქვეყნების საბანკო ასოციაციებთან.
საბანკო ასოციაციის დაფუძნებით საბანკო სექტორის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, უფრო დინამიური გამხდარიყო საბანკო სექტორის დიალოგი საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, ქვეყნის მთავრობასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. გაერთიანებული ძალისხმევით მოხდეს საკანონმდებლო, ნორმატიული, საცნობარო, სარეკომენდაციო და სამოქმედო გეგმების შეთანხმება, კონსულტაციების გააქტიურება და საბანკო სექტორის ინტერესების წარმოჩენება და აქტიური დაცვა, საბანკო სექტორის როლის ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის, დასაქმების, გადამზადების, სწავლების და სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით წარმართული საქმიანობების ხაზგასმის გზით.
დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით საბანკო ასოციაცია გეგმავს საბანკო საგანმანათლებლო და ერთიანი საბანკო სტანდარტიზაციის მიმართულებით აქტიური ნაბიჯების გადადგმას. დგამს ქმედით ნაბიჯებს სახელმწიფო ორგანიზაციების მრჩეველის და კონსულტანტი ორგანიზაციის იმიჯის დამკვიდრების და განმტკიცების მიმართულებით. ასოციაცია დაკავებულია საკრედიტო დაწესებულებების ლობირებით მესამე პირებთან მიმართებაში. მიმდინარეობს მოლაპარაკება საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნის პროცესში მყოფი ლობისტთა ერთიან რეესტრში გასაწევრიანებლად.
ასოციაცია ეწევა ფართო კანონშემოქმედებით საქმიანობას დამუშავებაში მყოფი კანონების და კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების და შესწორებების შეტანის, მათი დახვეწის კუთხით წევრი ბანკების რესურსების მობილიზაციის გზით. ასევე იღწვის უკვე დამტკიცებულ ნორმატიულ დოკუმენტებში შესწორებების და დამატებების შეტანის მიმართულებით და დასამტკიცებლად წარსადგენად საქართველოს პარლამენტში, მთავრობაში, საქართველოს ეროვნულ ბანკში და ხელისუფლების და მმართველობის სხვა ორგანოებში.
ასოციაცია გეგმავს https://www.ebf.eu/about-us/ ევროპის საბანკო ფედერაციაში გაწევრიანებას, რომელიც ევროპის 3 ათას წევრ ბანკამდე აერთიანებს. ასევე იგეგმება http://www.ibfed.org.uk/ საერთაშორისო საბანკო ფედერაციის ასოცირებულ წევრობა, რომლის წევრებიც არიან აშშ-ს, დასავლეთ ევროპის, ავსტრალიის, კანადის, იაპონიის, ჩინეთის, ინდოეთის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის და სამხრეთ კორეის წამყვანი საბანკო დაწესებულებები.

2018 წლის ოქტომბერში ასოციაციის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა ალექსანდრე ძნელაძე.  
 


ასოციაციაში გაწევრიანების წესი:


საქართველოს საბანკო ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ეწევა საბანკო საქმიანობას, ფლობს შესაბამის ლიცენზიას და იზიარებს ასოციაციის ფასეულობებს და მიზნებს.


საქართველოს საბანკო ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხზე უნდა მიმართოთ საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტს და წევრის მიღებაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ასოციაციის საერთო კრებამ

 


გუნდი:

                               

პრეზიდენტი - ალექსანდრე ძნელაძე                                 დირექტორი - გიორგი ბაგრატიონი                                   ანალიტიკური დირექტორი - დავით რუსია