განცხადება ფიზიკური პირების საკრედიტო დავალიანების გადავადების შესახებ
განცხადება ფიზიკური პირების საკრედიტო დავალიანების გადავადების შესახებ
განცხადება ფიზიკური პირების საკრედიტო დავალიანების გადავადების შესახებუკან
განცხადება ფიზიკური პირების საკრედიტო დავალიანების გადავადების შესახებ

საქართველოს საბანკო სექტორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან და საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ერთად აქტიურად არის ჩართული საპასუხო ნაბიჯების დაგეგმვაში იმ ეკონომიკური გამოწვევების მიმართ, რაც წარმოიშვა COVID-19-ის პანდემიის შედეგად. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში განხორციელებული ღონისძიებების და ქართველი მედიკოსების თავდადებული მუშაობის შედეგად მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებული საფრთხეები, ეტაპობრივად მიმდინარეობს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის საქმიანობის განახლება, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება პრობლემები, რომლებიც საჭიროებს ეფექტურ გადაწყვეტას. 

საბანკო სექტორის მიერ COVID-19-ის პანდემიის დაწყების მომენტიდან მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული მომხმარებელთა ინტერესები და კომერციული ბანკების კლიენტებმა შეძლეს ესარგებლათ საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების გადავადების პირობით, რომლის  მიზანს წარმოადგენდა, როგორც კლიენტებისათვის ფინანსური წნეხის შემსუბუქება, ასევე უზრუნველყოფა იმისა, რომ ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით მათ თავი აერიდებინათ გადაადგილებისაგან, კომერციულ ბანკებში ვიზიტებისაგან და სრულად შეესრულებინათ სახელმწიფოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველომ მინიმალური დანაკარგებით გადალახა პანდემიის გავრცელების პიკური პერიოდი, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებმა ან უკვე განაახლეს მუშაობა ან ემზადებიან საქმიანობის გაგრძელებისათვის, მოიხსნა გადაადგილებასთან დაკავშირებული ძირითადი შეზღუდვებიც, საქართველოს საბანკო სექტორი მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი სახის თანამშრომლობას: 

ა) ფიზიკური პირების ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი, რომელმაც COVID-19-ის პანდემიის პირობებში დაკარგა შემოსავლის ძირითადი წყარო, აღნიშნულის გათვალისწინებით სახელმწიფოსაგან დაენიშნება შესაბამისი დახმარება და აღირიცხება სსიპ - შემოსავლების სამსახურის ბაზაში, საბანკო სექტორისაგან მიიღებს დამატებით საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების 3 თვით გადავადების შეთავაზებას იმავე პირობებით, რა პირობებითაც COVID-19-ის პანდემიის საწყის ეტაპზე მიიღეს შეთავაზება მომსახურე კომერციული ბანკისაგან.  

ზემოაღნიშნული მომხმარებლები კონკრეტულ შეთავაზებებს კომერციული ბანკებიდან მიიღებენ 2020 წლის 10 ივნისიდან.  

) ფიზიკური პირების იმ ნაწილს, რომელიც ვერ მოხვდა სახელმწიფო დახმარების პროგრამაში 2020 წლის 10 ივნისამდე და არ არის აღრიცხული სსიპ - შემოსავლების სამსახურის ბაზაში, მაგრამ დაკარგ ძირითადი შემოსავლის წყარო ან შეუმცირდა შემოსავალი იმ ოდენობით, რომ ვერ უზრუნველყოფს საკრედიტო ვალდებულებების შესრულებას, კომერციული ბანკები თავიანთ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოავლენენ და შესთავაზებენ საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების 3 თვით გადავადებს იმავე პირობებით, რა პირობებითაც COVID-19-ის პანდემიის საწყის ეტაპზე მიიღეს შეთავაზებააღნიშნული პირები 2020 წლის 10 ივნისიდან დამატებით მიიღებენ მომსახურე კომერციული ბანკებისაგან ინფორმაციას, რის შემდეგაც შეძლებენ მიმართონ მომსახურე კომერციულ ბანკებს. 

) ყველა იმ პირის კრედიტის რესტრუქტურიზაციის ან/და რეფინანსირების საკითხი, რომელიც არ მოექცევა „ა“ და „ბ“ პუნქტებით განსაზღვრულ კატეგორიაში,  განხილული იქნება მათი მხრიდან მომსახურე კომერციული ბანკისათვის მიმართვის შემთხვევაში, ინდივიდუალურად და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება მომხმარებლის ფინანსური მდგომარეობის, კომერციული ბანკის შეფასების და ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით. 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, მიმართოთ მომსახურე ბანკს. 

ფიზიკური პირებისათვის საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების გადავადებ არ გულისხმობს გადასახდელი კრედიტის ძირითადი თანხის და დარიცხული საპროცენტო სარგებელის გადახდის ვალდებულების გაუქმებას, აღნიშნული თანხები გადანაწილდება კრედიტის შემდგომ პერიოდზე. 

ვიმედოვნებთ, რომ მხარეთა აქტიური თანამშრომლობის პირობებში, ეფექტურად იქნება გადალახული ის გამოწვევები, რომელიც შესაძლებელია დადგეს მომხმარებლების წინაშე COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების მოხსნის და საქმიანობის განახლების პირობებში.